DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de website vitafysio.nl

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

De informatie op deze website wordt getracht actueel te zijn. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website wordt verstrekt zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Vita Fysio is niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

PRIJZEN

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment waarop de overeenkomst is ontstaan.

GEGEVENS

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien een privacyverklaring van toepassing.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Vita Fysio is rechthebbende van deze content, wat betekent dat alleen Vita Fysio een rechtsgeldige licentie heeft voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op de website beschikbaar zijn gesteld.

Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen.

DERDEN

Vita Fysio is niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts.

Vita Fysio is niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink verwezen wordt, noch is het aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Vita Fysio is niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat Vita Fysio hiervan op de hoogte is.

WIJZIGINGEN

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

CONTACT

Deze website is van Vita Fysio, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72425644.
Bij vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@vitafysio.nl

Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT KUNNEN WORDEN

Vita Fysio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website heeft verstrekt. Vita Fysio kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Zelf verstrekte gegevens zoals uw telefoonnummer


DOELEINDE GEGEVENS

Vita Fysio verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Indien u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief gebruikt Vita Fysio uw gegevens voor emailmarketing doeleinden.

DELEN MET ANDEREN

Vita Fysio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, waarbij dit eerst expliciet met u is overlegd, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

CONTACT

Deze website is van Vita Fysio. Bij vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@vitafysio.nl

PRIVACY CLIËNTEN

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, Lisette, eigenaar van Vita Fysio, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld uw huisarts).

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik mij hou aan mijn wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Indien de volgende situaties zich voordoen, kan het zijn dat de gegevens uit uw dossier voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurd met uw toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld “kinderfysiotherapeutische behandeling” of  “orthomoleculair consult.”
Bezig met laden